توسعه محصول اولیه آموزشی و سرگرمی نانو در رویداد بازآتک یکی از روش­ های ترویج علوم و فناوری­ های پیشرفته بکارگیری ابزارهای تعاملی و بیان ساده مطالب برای معرفی و انتقال دانش به مخاطبان است. این مهم زمینه گسترش عدالت آموزشی و تقویت اعتماد بنفس و نیز فرصتی برای تجربه علوم و فناوری­ های نوین را فراهم می­ نماید. در راستای ساماندهی و کمک به ارتقاء کمی و کیفی محصولات آموزشی در حوزه فناوری نانو از ابتدای سال1400؛ 36 محصول اولیه آموزشی و سرگرمی نانو در رویداد بازآتک به ثمر رسیده است.

 

ادامه مطلب