محصولات بازی و آموزشی فناوری نانو، با هدف آموزش و یادگیری مفاهیم و کاربردهای فناوری نانو برای کمک به علاقه مندان و یادگیرندگان در کسب دانش، مهارت و نگرش خاص در این حوزه تهیه شده اند.

بازی های آموزشی مخاطبان را با مجموعه موقعیت ها و تصمیم گیری های مختلف روبرو می کند تا بتوانند ضمن برقراری تعامل، تجربه های مثبت ومنفی در یادگیری را فرا گیرند.

به طور کلی می توان گفت کودکان و نوجوانان(گروه های سنی مختلف) با اسباب بازی هایی که آموزشی نیز هستند تجربه می کنند، یاد می گیرند و باعث رشد و افزایش خلاقیت آن ها نیز می شود.

از مهم ترین ویژگی های محصولات بازی و آموزشی فناوری نانو می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • آموزش تصویری و دست ورزی برای انتقال مفهوم نانومتر
  • تاثیر فناوری نانو در تغییر خواص سطوح و نحوه محافظت از آن با پوشش نانویی
  • آشنایی با مفهموم و آموزش عملی کاربرد فناوری نانو در آبگریزی و خاصیت رسانایی
  • آموزش عملی یکی از کاربردهای فناوری نانو در مرمت ابنیه تاریخی
  • آموزش و آشنایی با فرآیند تولید بتن سبک
  • آشنایی با مفهموم و آموزش عملی کاربرد فناوری نانو در دارورسانی